Strona projektu naukowego pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Grażyny Liczbińskiej, skupiającego się na rodzinie poznańskiej w latach 1830-1930
Rodzina jako źródło wiedzy o historycznym Poznaniu
Abstrakt PL

Abstrakt PL

Streszczenie projektu
Proponowany projekt składa się z trzech celów. Pierwszym z nich jest zbadanie wpływu dobrostanu społecznego, ekonomicznego i psychicznego rodziny na kondycję biologiczną i społeczną potomstwa. Projekt stawia pytania o rolę nierówności społecznych i wyznania, wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych (wojny, głód, powstania, rozruchy religijne, strajki, epidemie) na proporcję płci w momencie urodzenia, wpływ stresu wywołanego utratą rodzica(ów) na decyzje potomstwa dotyczące momentu zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Projekt stawia także pytanie, czy liczba i płeć potomstwa wpływała na długość życia rodziców, przede wszystkim matki?
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez skupienie się na rodzinie poznańskiej w latach 1830-1930. Do realizacji tego projektu zostaną wykorzystane indywidualne informacje o urodzeniach, zawartych małżeństwach i zgonach, spisane z ksiąg parafialnych parafii katolickich i protestanckich w Poznaniu. Księgi zdeponowane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Na ich podstawie zrekonstruowane zostaną historie rodzin poznańskich, które posłużą do zweryfikowania hipotez badawczych.

W proponowanym do badań okresie rodzina poznańska była zróżnicowana pod względem wyznaniowym, narodowościowym, społecznym i ekonomicznym, oraz osadzona w bogatym kontekście przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, jakie miały miejsce w Poznaniu.

Projekt cechuje się nowatorskim interdyscyplinarnym podejściem do badania rodziny. Łączy w sobie metodologie wywodzące się z nauk przyrodniczych i humanistycznych. W swoim innowacyjnym podejściu proponuje głęboki wgląd w zależności pomiędzy rodzicami a potomstwem na tle nierówności społeczno-ekonomicznych w wielokulturowej aglomeracji miejskiej. Dzięki wieloaspektowym badaniom rodziny pogłębiona zostanie dotychczasowa wiedza oraz zostanie przeprowadzona analiza wewnątrzrodzinnych relacji pomiędzy rodzicami a potomstwem oraz ich społecznych i biologicznych konsekwencji, która będzie studium referencyjnym dla historyków społecznych, gospodarczych i badaczy rodziny, demografów, socjologów, ekonomistów i biologów. Wyniki projektu będą kluczowym elementem przyszłych badań porównawczych obejmujących Europę środkowo-wschodnia.

Drugim celem projektu jest stworzenie bazy danych mieszkańców Poznania, złożonej z indywidualnych informacji o wszystkich składowych ruchu naturalnego: małżeństwach, urodzeniach i zgonach od lat 30. XIX wieku do lat 30 XX w. Baza danych dla Poznania zbudowana zostanie według standardów międzynarodowych i powiązana z istniejącymi już podobnymi bazami danych dla Europy. W ten sposób populacja poznańska zostanie włączona do badań nad populacjami historycznej Europy. Wysokie standardy międzynarodowe według, których zostanie zbudowana baza danych umożliwią prowadzenie bardzo precyzyjnych badań porównawczych rodziny poznańskiej przez szerokie grono interdyscyplinarnych badaczy. Baza danych wyjdzie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nie tylko naukowców, ale również niespecjalistów zainteresowanych poszukiwaniami genealogicznymi – specjalna aplikacja internetowa umożliwi zainteresowanym odnalezienie informacji o swoich przodkach.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona również digitalizacja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów USC Poznań obwód 1, za lata 1874-1930, zdeponowanych w Archiwum Państwowym miasta Poznania, których cyfrowe kopie zostaną umieszczone w domenie publicznej Archiwum.

Powyższe działania wpisują się bezpośrednio w popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej. Projekt stworzy szeroką platformę badawczą dla studentów, doktorantów i naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe: nauki historyczne, demograficzne, społeczne, ekonomiczne czy biologiczne, oraz szeroką platformę dyskusyjną/badawczą dla genealogów amatorów, historyków regionalistów, miłośników Poznania, mieszkańców Poznania, Wielkopolski, Polski.